Rekrutacja 2018

Poniżej dostępne są raporty dotyczące rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w 2018 roku. Pokazują one, jakie szanse dostania się na studia mieli kandydaci w poprzednich latach.

Raporty zawierają informacje na temat selekcji na poszczególne kierunki studiów oraz statystyki dotyczące wyników rekrutacyjnych i maturalnych osób przyjętych na studia.

Raporty zostały przygotowane na podstawie danych pochodzących z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W trosce o ochronę danych osobowych badanych przy generowaniu raportów automatycznych przyjęto ograniczenie prezentacji wyników dla zbyt małych zbiorowości. Raporty dla programów studiów, na które zgłosiło się mniej niż 10 osób, nie są generowane. 

Dane zawarte w raportach można pobrać także w postaci pliku XLSX.

Wydział Artes Liberales
Antropozoologia
Artes liberales
Filologia nowogrecka
Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska

Wydział Biologii
Biologia
Biotechnologia
Ochrona środowiska

Wydział Chemii
Chemia
Chemia medyczna
Energetyka i chemia jądrowa
Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Architektura przestrzeni informacyjnych
Dziennikarstwo i medioznawstwo, spec. dziennikarstwo
Dziennikarstwo i medioznawstwo, spec. fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza
Dziennikarstwo i medioznawstwo, spec. public relations i marketing medialny
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Logistyka i administrowanie w mediach, spec. logistyka i marketing w mediach
Logistyka i administrowanie w mediach, spec. zarządzanie i technologie mediów
Publikowanie współczesne

Wydział Filozofii i Socjologii
Instytut Filozofii
Filozofia
Filozofia (Philosophy), spec. Warsaw International Studies in Philosophy
Kognitywistyka

Instytut Socjologii
Socjologia

Wydział Fizyki
Astronomia
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Fizyka
Fizyka, specjalność nauczycielska
Fizyka, studia indywidualne
Geofizyka w geologii
Inżynieria nanostruktur
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, biofizyka molekularna
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, fizyka medyczna
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, neuroinformatyka

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Geografia
Gospodarka przestrzenna

Wydział Geologii
Geologia poszukiwawcza
Geologia stosowana

Wydział Historyczny
Instytut Archeologii
Archaeology (archeologia)
Archeologia

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Etnologia i antropologia kulturowa

Instytut Historii Sztuki
Historia sztuki

Instytut Historyczny
Historia
Historia i kultura Żydów

Instytut Muzykologii
Muzykologia

Wydział Lingwistyki Stosowanej
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Lingwistyka stosowana, spec.: tłumaczenia specjalistyczne; komunikacja międzykulturowa; nauczanie języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych

Instytut Lingwistyki Stosowanej
Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa
Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa (sekcja z językiem szwedzkim jako drugim)
Lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa (sekcja z językiem japońskim jako drugim)

Katedra Rusycystyki
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, spec. filologia rosyjska
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, spec. filologia rosyjska (bez znajomości języka rosyjskiego)

Katedra Białorutenistyki
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, spec. filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, spec. kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Katedra Ukrainistyki
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, spec. ukrainistyka z jęz. rosyjskim i angielskim

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Bioinformatyka i biologia systemów
Informatyka
Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych
Ekonomia, Matematyka, spec. Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
Ekonomia, Zarządzanie, spec. Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
Ekonomia; Finanse, inwestycje i rachunkowość; Informatyka i ekonometria
Finanse, inwestycje i rachunkowość, spec. Finance and International Investment

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Instytut Europeistyki
Europeistyka – integracja europejska (profil ogólnoakademicki)
Europeistyka – integracja europejska (profil praktyczny)

Instytut Nauk Politycznych
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Politologia

Instytut Polityki Społecznej
Organizowanie rynku pracy
Polityka społeczna

Instytut Stosunków Międzynarodowych
Stosunki międzynarodowe
Undergraduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska)

Wydział Neofilologii
Studia filologiczno-kulturoznawcze

Instytut Anglistyki
Filologia angielska

Instytut Germanistyki
Germanistyka

Instytut Romanistyki
Filologia romańska
Filologia romańska (bez znajomości języka francuskiego)

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Iberystyka (język hiszpański)
Iberystyka (język portugalski)

Katedra Hungarystyki
Filologia ugrofińska (język fiński)
Filologia ugrofińska (język węgierski)

Katedra Italianistyki
Filologia włoska

Wydział Orientalistyczny
Orientalistyka, afrykanistyka
Orientalistyka, arabistyka
Orientalistyka, egiptologia
Orientalistyka, hebraistyka
Orientalistyka, indologia
Orientalistyka, iranistyka
Orientalistyka, japonistyka
Orientalistyka, koreanistyka
Orientalistyka, kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia i hetytologia
Orientalistyka, mongolistyka i tybetologia
Orientalistyka, sinologia
Orientalistyka, turkologia

Studium Europy Wschodniej
Studia wschodnie

Wydział Pedagogiczny
Pedagogika; Pedagogika małego dziecka, w tym specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego

Wydział Polonistyki
Filologia polska, literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza

Instytut Filologii Klasycznej
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia klasyczna

Instytut Kultury Polskiej
Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

Instytut Polonistyki Stosowanej
Logopedia ogólna i kliniczna, spec. logopedia ogólna
Logopedia ogólna i kliniczna, spec. logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Slawistyka, spec.: bohemistyka, kroatystyka, słowenistyka

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki
Filologia bałtycka, spec. lituanistyka i lettonistyka

Wydział Prawa i Administracji
Prawo

Wydział Psychologii
Psychologia
Psychologia (Psychology)

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Praca socjalna
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Socjologia stosowana i antropologia społeczna

Wydział Zarządzania
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
Zarządzanie

Centrum Europejskie
Europeistyka – studia europejskie

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Nauczanie języków obcych, spec. główna: nauczanie języka angielskiego

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Nauczanie języków obcych, spec. główna: nauczanie języka francuskiego

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Nauczanie języków obcych, spec. główna: nauczanie języka niemieckiego

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Samorząd terytorialny i polityka regionalna

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk społecznych i nauk humanistycznych

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
Międzywydziałowe studia ochrony środowiska

Ośrodek Studiów Amerykańskich
Studia amerykanistyczne (American Studies)