O ASIA

Akademicki System Informacji (ASIA) służy gromadzeniu i udostępnianiu danych statystycznych dotyczących kształcenia na poziomie wyższym, w tym m.in. procesu rekrutacji na studia, przebiegu nauki oraz losów absolwentów. Zamieszczane informacje powinny zainteresować studentów i kandydatów na studia dokonujących wyborów edukacyjnych, badaczy szkolnictwa wyższego oraz twórców polityk publicznych z zakresu szkolnictwa wyższego. 

System ASIA został stworzony w roku 2018 przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie udostępniane dane dotyczą rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oferowane przez UW. Zakres udostępnianych danych będzie systematycznie poszerzany o statystyki dotyczące kolejnych etapów studiowania. Mamy nadzieję, że w przyszłości system ASIA stanie się przedsięwzięciem międzyuczelnianym, w ramach którego udostępniane będą porównywalne dane pochodzące z różnych uczelni.